REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

obowiązujący od 10 października 2019 roku.

& Użyte w Regulaminie pojęcia

1. Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego sklep.dts.waw.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://sklep.dts.waw.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy sklep.dts.waw.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru oraz inne wymagane prawem informacje.

& Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://sklep.dts.waw.pl/.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy Sklep – DTS, działający pod adresem http://sklep.dts.waw.pl/, prowadzony jest przez firmę Zakład Elektroakustyki Profesjonalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bielawie, przy ul. Dzierżoniowska 21, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000806698 oraz posiadającą NIP 8822133487  i REGON 384534445, z którą Klienci mogą się kontaktować pod adresem mailowym: sklep@dts.waw.pl oraz pod numerem telefonu +48 74 663 31 01.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

● zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

● warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

● zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej;  przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: strona responsywna; włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

6. Klienci mają dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem zakładki zamieszczonej na stronie głównej serwisu http://sklep.dts.waw.pl/, mogą go pobrać go i sporządzić jego wydruk.

& Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Z kolei Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Sklep.dts.waw.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

● podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

● dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

● dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez sklep.dts.waw.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię sklep.dts.waw.pl.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody sklep.dts.waw.pl.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

● niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

● korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

● niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

● korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla sklep.dts.waw.pl,

● korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

● korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

& Zawarcie Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.sklep.dts.waw.pl/, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych: imię, nazwisko, telefon, e-mail, hasło, osoba prywatna czy firma, ulica i nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj, inny adres wysyłki oraz innych wymaganych prawem informacji, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze sklep.dts.waw.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta obowiązku zapłaty.

8. Umowa sprzedaży zawierana jest w językach polskim lub angielskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

8. Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Sklep za wypowiedzeniem, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

& Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do Polski i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Termin realizacji to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Jeśli towar jest dostępny w magazynie Sprzedawcy, wysyłany jest w ciągu 24 godzin roboczych od momentu złożenia zamówienia. W przeciwnym przypadku, należy doliczyć czas potrzebny na sprowadzenie towaru od dostawcy.

3. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem Firmy kurierskiej i jest darmowa, chyba że wskazano inaczej. Dodatkowe koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

Dostawa kurierska oznacza zwyczajowo dostawę na drugi dzień roboczy od dnia nadania przesyłki z zastrzeżeniem, że Klient jest powiadamiany o najbliższym terminie dostawy towaru i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

4. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie 05-501 Piaseczno, ul. Moniuszki 2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00 (z wyjątkiem niedziel i świąt) po uprzednim uzgodnieniu terminu. Klienci mogą się kontaktować pod adresem mailowym: sklep@dts.waw.pl oraz pod nr telefonu +48 22 750 26 06.

5. Towar należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Towar, który nie zostanie odebrany w wyznaczonym terminie zostanie przekazany do magazynu z możliwością ponownej sprzedaży innemu klientowi, a zamówienie zostanie anulowane (zwrot zapłaty).

6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi faktury VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

& Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cło oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w sklep.dts.waw.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

● przedpłata na rachunek Sklepu

17 1090 2590 0000 0001 4353 0397 Santander Bank Polska S.A.

ZAKŁAD ELEKTROAKUSTYKI PROFESJONALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

& Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient – osoba fizyczna ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient – osoba fizyczna wszedł w posiadanie rzeczy lub nie odebrał towaru z magazynu.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient – osoba fizyczna musi poinformować Sklep internetowy sklep.dts.waw.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub e-mailem). Klient – osoba fizyczna może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (Aneks dołączony do Regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient – osoba fizyczna wysłał drogą elektroniczną informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep.dts.waw.pl zwraca Klientowi – osobie fizycznej wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez osobę fizyczną sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

5. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta – osobę fizyczną użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

6. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sklepowi dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Towar należy odesłać lub przekazać na adres 05-501 Piaseczno, ul. Moniuszki 2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00 (z wyjątkiem niedziel i świąt) po uprzednim uzgodnieniu terminu. Klienci mogą się kontaktować pod adresem mailowym: sklep@dts.waw.pl oraz pod nr telefonu +48 22 750 26 06.

8. Koszt odesłania Towaru do Sklepu w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Klient.

9. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta – osobę fizyczną jest wyłączone w przypadkach:

● Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

● Umowy, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

● Umowy, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

● Umowy w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

& Reklamacje dotyczące Towarów

1. Wszystkie Towary dostępne w sklep.dts.waw.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Klient może wybrać czy w związku z wadą zakupionego towaru żąda:

● naprawy,

● wymiany,

● obniżenia ceny

● lub zwrotu.

Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne. W razie, gdy sprzedawca dokona wymiany towaru na wolny od wad, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł kupujący. 2-letni okres liczony od dnia zakupu towaru, na złożenie reklamacji nie ulegnie zmianie.

3. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

4. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres sklep.dts.waw.pl podany w górnej części Regulaminu w ciągu 12 miesięcy od daty wystawienia faktury.

5. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Rękojmia nie rozciąga się na wady Towaru, o których Kupujący wiedział, w szczególności na te, które Sprzedający ujawnił w opisie.

4. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep albo Sklep nie wymienił Towaru na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

5. Sklep.dts.waw.pl rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

6. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sklep. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

7. Sklep nie jest producentem Towarów i nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.

8. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

9. Towar może posiadać gwarancję: producenta, importera lub sklepu, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego karcie gwarancyjnej. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

10. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

11. W przypadku gdy w gwarancji znajduje się informacja „Serwis DTS”, produkt należy odesłać na adres DTS bądź dostarczyć osobiście do punktu odbioru 05-501 Piaseczno, ul. Moniuszki 2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00 (z wyjątkiem niedziel i świąt) po uprzednim uzgodnieniu terminu. Klienci mogą się kontaktować pod adresem mailowym: sklep@dts.waw.pl oraz pod nr telefonu +48 22 750 26 06.

& Postanowienia końcowe

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklep.dts.waw.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu sklep.dts.waw.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu i w Regulaminie.

2. Podane przez Klientów dane osobowe Sklep – DTS zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w oddzielnym linku. Klient dokonujący zakupu w sklep.dts.waw.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji. Adres e-mail będzie przetwarzany przez Sklep – DTS, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o sklep.dts.waw.pl.

3. Sklep.dts.waw.pl może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach sklep.dts.waw.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez sklep.dts.waw.pl, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w sklep.dts.waw.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

4. Klient przy logowaniu do sklep.dts.waw.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z sklep.dts.waw.pl.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sklep.dts.waw.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sklep.dts.waw.pl a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sklep.dts.waw.pl.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

ANEKS do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Sklep.dts.waw.pl

ul. Moniuszki 2

05-501 Piaseczno

sklep@dts.waw.pl

Ja ……………………………………………………

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej rzeczy …………………………………………………………………………….,

Numer oferty……………………………………………………

Data zawarcia umowy………………………………………

Data odbioru ……………………………………………………

Imię i nazwisko…………………………………………………

Adres…………………………………………………………………

Data…………………………………………………………………